Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DOREN AVENUE, Y RHYL

Notice ID: NWA0453526

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DOREN AVENUE, Y RHYL
GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Tfordd yn Doren Avenue, Y Rhyl yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a Daniel Drive i gyfeiriad y de orllewin am bellter o tua 120 metr.
Mae angen cau y ffordd er mwyn hwyluso gwaith atgyweirio carthffosydd gan Morrison Utilities.
Bydd arwyddion yn dangos llwybrau teithio amgen ar hyd Daniel Drive, Bryn Cwnin Road, Weaverton Drive. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 29 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyrinaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan 2 Chwefror 2018.
Dyddiedig: 24 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Cwasanaethau'r Cyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DOREN AVENUE RHYL

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Doren Avenue Rhyl in the County of Denbigh which extends from its junction with Daniel Drive in a South westerly direction for a distance of approximately 120 metres.
The closure is necessary to facilitate sewer repairs by Morrison Utility Services.
The signposted alternative route will be via Daniel Drive, Bryn Cwnin Road, Weaverton Drive. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 29th January 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last for approximately until 2nd February 2018.
Dated: 24 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0453526.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices