Search for more Public Notices in your area
Licensing

GOODS VEHICLE OPERATOR'S LICENCE

Notice ID: WAR1884967

Notice effective from
21st October 2020 to 20th November 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council


TRWYDDED GWEITHREDWR CERBYDAU NWYDDAU
Mae Cyngor Sir Ddinbych
0 Bare Busnes Expressway Ffordd Abergele Bodelwyddan

Bare Busnes Expressway Ffordd Abergele Bodelwyddan
LL18 5SQ
yn gwneud cais i newid trwydded bresennol fel a ganlyn
1 gadw 5 cerbyd nwyddau ychwanegol yn y ganolfan weithredu yn y

Gerddi Botanegol Ffordd Grange YRhyl LL18 4DA
?ylai perchnogion neu ddeiliaid tir (gan gynnwys adeiladau) ger y ganolfan weithredu sy'n credu y byddai eu defnydd neu fwynhad o'r tir hwnnw'n cael ei effeithio wneud sylwadau ysgrifenedig i'r Comisiynydd Traffig yn Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, gan nodi eu rhesymau, cyn pen 21 diwrnod ar SI y rhybudd hwn.
Ar yr un pryd rhaid i gyflwynwyr sylwadau anfon copi o'u sylwadau i'r ceisydd yn y cyfeiriad ar ben y rhybudd hwn. Mae Arweiniad argyflwyno sylwadau i'w gael o Swyddfa'r Comisiynydd Traffig.
GOODS VEHICLE OPERATOR'S LICENCE
Denbighshire County Council Of Expressway Business Park Abergele Road Bodelwyddan LL18 5SQ
Is applying to change an existing licence as follows
To keep an extra 5 goods vehicles at the
operating centre at
Botanical Gardens
Grange Road
Rhyl
LL18 4DA
Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre who believe that their use or enjoyment of that land would be affected should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House 386, Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, stating their reasons, within 21 days of this notice. "
Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to making representations is available from the Traffic Commissioner's Office.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1884967.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices