Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Various Roads - Conwv County) (Temporary Speed Limit and Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1347539

Notice effective from
12th September 2019 to 12th October 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Amrvwiol Ffvrdd - Sir Conwv) Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmder Pros Pro a Gwahardd Traffic Drwodd) 2019

RHODDIR_RHYBUPP fod Cyngor

Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hynyma i wneud Gorchymyn i osod 30mya yn y 100m sy'n agosau at y safle a therfyn cyflymder 10mya drwy'r safle mewn cysylltiad a gweithio mewn confoi i hwyluso'r gwaith o osod wyneb newydd ar hyd darn o'r ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y gerbytffordd sydd yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd y cyfyngiadau yn weithredol am tua wythnos a phythefnos yn ystod 26 Medi 2019 - 29 Mawrth 2021 pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Medi 2019 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym tra bo'r arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi eu gosod ar y safle yn unig.

Atodlen

Ffordd ger Yr Hen Neuadd Ysgol i'r Sgwar, Cerrigydrudion

Langford Drive, Bae Cinmel, o'i chyffordd gyda Dinas Avenue ar hyd Langford Drive

Stryd y Farchnad, Abergele, o'i chyffordd gyda Ffordd y M6r at gyffordd Stryd y Dwr

Ffordd Llanddulas, Abergele, o'i chyffordd gyda Ffordd y M6r at fynedfa Fferm Manorafon

Dyddiedig 11 Medi 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Various Roads - Conwv County) (Temporary Speed Limit and Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order to impose a 30mph in the 100m approaching the site and a 10 mph speed limit through the site in connection with convoy working to facilitate carriageway resurfacing works in the lengths of road specified in the Schedule below.

The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The restrictions will be in place for approximately one to two weeks during the period 26 September 2019 - 29 March 2021 when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site in advance of Works commencing.

The Order comes into effect on 26 September 2019 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site.

Schedule

Road adjacent to the Old School Hall to Central Buildings, The Square, Cerrigydrudion

Langford Drive, Kinmel Bay, from junction of Dinas Avenue and length of Langford Drive

Market Street, Abergele, from junction of Sea Road to Water Street junction

Llanddulas Road, Abergele, from junction of Sea Road to entrance to Manorafon Farm

Dated 11 September 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

mi Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

Conwy (01492)574000SSSSSSSSSS: Cyf/Ref: CCBC-034596//HLCyf/Ref: CCBC-034596//HL

Attachments

NWA1347539.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices