Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ST. GEORGES CRESCENT, RHYL

Notice ID: NWA1224420

Notice effective from
26th June 2019 to 26th July 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH CILGANT SAN SIOR, Y RHYL

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio hyd Cilgant San Sior, y Rhyl, yn Sir Ddinbych. By da y Ffordd yn cau oddeutu 80 metr o'r gyftordd gyda Pharc Esmor i gyfeiriad y gogledd am bellter o tua 40 metr.

Mae'r cau yn anqenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith atgyweirio pibellau gan Gontractwyr Alun Griffiths Cyf.

Y llwybr amgen a fydd wedi'i arwyddo fydd drwy Bryntirion Avenue, Russell Road, Rhyl Coast Road, Lynton Walk a Pharc Esmor. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyf nod cau.

Daw'r Corchymyn i rym ar 1 Corffennaf 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 5 Corffennaf 2019.

Dyddiedig: 26 Mehefin 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ST. GEORGES CRESCENT, RHYL

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of St Georges Crescent, Rhyl, in the County of Denbigh. The closed section will commence approximately 80 metres from its junction with Pare Esmor in a northerly direction for a distance of approximately 40 metres.

The closure is necessary to facilitate repair of defective dropshaft by Alun Griffiths Contractors Ltd.

The signposted alternative route will be via Bryntirion Avenue, Russell Road, Rhyl Coast Road, Lynton Walk, Pare Esmor. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 1 st July 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 5thjuly2019.

Dated: 26 June 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1224420.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices