Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION

Notice ID: NWA1206481

Notice effective from
19th June 2019 to 19th July 2019

Denbiqhshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
GORCHYMYN (B5119 GRANGE ROAD A PARK DRIVE, Y RHYL]
19
(GWAHARDD AROS) 201 9
201 9
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Darperir eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bob! Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd a map sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Corchymyn, yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl, a swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL1 5 9AZ erbyn 18 Gorffennaf 2019 a dim hwyracn. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy n cael eu derbyn yng ngwydd y cyhoedd, a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriaa y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu gweld.
Atodlen
?arnau o Ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych. Dim Aros ar Unrhyw Adeg
B5119 Ffordd Grange
1.1 Ochr y de o fan sydd 3 metr i'r gorllewin o ffin ddwyreiniol Maes Parcio Clwb Pel-id roed y Rhyl am bellter o 78 metr tua'r dwyrain.

1.2 Ochr y gogledd o fan sydd 10 metr i'r gorllewin o ymyl cwrbyn Park Drive sy'n estyn tua'r gorllewin at fan sydd 10 metr i'r dwyrain o ymyl cwrbyn Park Drive sy'n estyn tua r dwyrain.

Park Drive
1.3 Y naill ochr a'r Hall o ymyl cwrbyn B5119 Ffordd Grange sy'n estyn tua'r gogledd am bellter o 10 metr tua'r gogledd.

Dyddiedig: 19 Mehefin 2019.
Gary Williams, Pennaeth Cwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION
B5119 GRANGE ROAD AND PARK DRIVE, RHYL)
9
PROHIBITION OF WAITING) ORDER 201 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Rhyl Library, Church Street Rhyl, and at the offices of the undersigned during normal office hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL1 5 9AZ, by no later than 18th July 2019. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.
Schedule
Lengths of Road at Rhyl in the County of Denbigh. No Waiting at Any Time
B5119 Grange Road
1.1 South side from a point 3 metres west of the easterly boundary of Rhyl Football Club Car Park for a distance of 78 metres in an easterly direction.

1.2 North side from a point 10 metres west of the westerly projected kerb line of Park Drive to a point 10 metres east of the projected easterly kerbline of Park Drive.

Park Drive
1.3 Both sides from the projected northerly kerb line of B5119 Grange Road for a distance of 10 metres in a northerly direction.

Dated: 19 June 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1206481.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices